THUIS CULINAIR GENIETEN
VAN JE FAVORIETE RESTAURANT,
MET JE OBER
EN GEZELLIG ONLINE..

THUIS CULINAIR GENIETEN
VAN JE FAVORIETE RESTAURANT,
MET JE OBER
EN GEZELLIG ONLINE..

THUIS CULINAIR GENIETEN
VAN JE FAVORIETE RESTAURANT,
MET JE OBER
EN GEZELLIG ONLINE..

Algemene Voorwaarden Restaurants en Bezorgservice

Algemene Voorwaarden Restaurants Definities

Overeenkomst – een overeenkomst tussen een Gast en een Restaurant via het Platform voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen van maaltijden, dranken en aanverwante artikelen.

Verbindingsmethoden – de communicatie tussen de Gast en een Restaurant via het platform door middel van informatie delen, beeld en geluid.

Gast – een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) of rechtspersoon die een Bestelling doet bij het Restaurant via het reserveringen Platform.

Ken uw gast (KYC)-informatie – alle documenten en gegevens die Gastrohome nodig heeft voor de naleving van ken-uw-gast-verplichtingen op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Nederlandse Sanctiewet en de EU-richtlijn over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en de toepasselijke Sanctielijst, alle zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Bestelling – een bestelling die door een Gast bij het Restaurant is gedaan via het reserveringen Platform van Gastrohome.

Betaaldiensten – het in ontvangst nemen van geld van Gasten, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een Restaurant, Gastrohome of het terugbetalen aan de Gast.

Betaling – de betaling zoals genoemd in artikel 33.
Platform – de website(s), apps, tools en andere apparaten van Gastrohome en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gesteld.

Ranking – de ranking van het Restaurant zoals weergegeven op het Platform door Gastrohome.

Restaurant – een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen prepareert en voor de totstandkoming en betaling van de Overeenkomsten de Service en, indien van toepassing, de Betaaldiensten gebruikt.

Restaurantinformatie – de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, ken-uw-gast-informatie, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken, inclusief samenstelling, ingrediënten en toevoegingen van maaltijden en dranken waaronder informatie over allergieën, voeding en inhoud indien wettelijk vereist), menukaarten, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden bij Gastrohome, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over het Restaurant.

Restaurant portal – het online portaal van Gastrohome voor het Restaurant dat toegankelijk wordt na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord

Restaurantwebsite – een website met betrekking tot een Restaurant die wordt gemaakt door Gastrohome met een domeinnaam die bepaald wordt door en eigendom is van Gastrohome.

Sanctielijsten – overzichten van gesanctioneerde landen, personen en entiteiten die zijn opgesteld door organisaties zoals de Verenigde Naties, Europese Unie of door nationale overheden in de EU- lidstaten waarin Gastrohome de Betaaldiensten verzorgt.

Gelijke-prijsgarantie – de garantie van het Restaurant dat de prijzen op het Platform gelijk of lager zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten in het Restaurant worden berekend op de eigen website en menukaart inclusief kortingen. Menu prijs is vanaf 48 euro per persoon.

Service – de diensten en/of andere activiteiten anders dan de Betaaldiensten, die door Gastrohome aan een Restaurant worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door Gastrohome, met als doel het sluiten van Overeenkomsten, waaronder de registratie van een Restaurantwebsite. Gastrohome kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

Partijen

 1. Gastrohome is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan de Sydneystraat 49, 3047 BP Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78167183, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van GastroHome B.V.
 2. Deze algemene voorwaarden voor restaurants (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Service en de Betaaldiensten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van het Restaurant, wordt uitgesloten.
 3. De Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de restaurant portal en kunnen geprint en opgeslagen worden.
 4. Voor het gebruik van het Platform door een Gast zijn tussen Gastrohome en de Gast aparte algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst. Gastrohome is hierin geen partij.

Levering van de Service

 1. Gastrohome levert de Service aan het Restaurant als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van Gastrohome in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens het Restaurant.
 2. Gastrohome publiceert delen van de Restaurantinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet (behalve waar het Ken uw Gast- informatie betreft). Gastrohome behoudt zich het recht voor Restaurantinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert het Restaurant in zo’n geval hierover.
 3. Gastrohome kan het Restaurant autoriseren om bepaalde Restaurantinformatie op het Platform zelf te wijzigen.
 4. Gastrohome faciliteert, in het Restaurantportaal of via een andere weg, de voor het Restaurant relevante informatie, zoals de verwerkte Bestellingen, de verschuldigde Vergoeding, facturen en online betalingen.
 5. Gastrohome kan een Restaurantwebsite voor het Restaurant creëren en hosten als onderdeel van het Platform.
 6. Gastrohome kan de Restaurantinformatie op de Restaurantwebsite publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. Gastrohome kan op de Restaurantwebsite een link plaatsen naar het Platform om Gasten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen.
 7. Behalve de naam en het logo van het Restaurant blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Restaurantwebsite te allen tijde het eigendom van Gastrohome.
 8. Alle Bestellingen die worden gedaan via de Restaurantwebsite worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

Registratie van het Restaurant

 1. Het Restaurant zal zich bij Gastrohome registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij Gastrohome met inbegrip van alle documenten en KYC- informatie. Er komt een overeenkomst voor de levering van Services tot stand wanneer Gastrohome de ontvangst en goedkeuring van de ken-uw-gast-informatie en de Restaurantregistratie bevestigt.
 2. Gastrohome kan een verzoek tot registratie van een Restaurant weigeren om welke reden dan ook.
 3. Na acceptatie en verwerking van een registratie kent Gastrohome het Restaurant een gebruikersnaam en een wachtwoord toe waarmee toestemming voor toegang tot het Restaurantportaal wordt gegeven.
 4. Restaurantgegevens die door Gastrohome zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot het Restaurant en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verplichtingen van het Restaurant

Het Restaurant:

 1. machtigt Gastrohome om namens het Restaurant Overeenkomsten te sluiten;
 2. verstrekt de Restaurantinformatie aan Gastrohome;
 3. is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Restaurantinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde voedselinformatie zoals informatie over allergenen bevat;
 4. verstrekt op eerste verzoek van Gastrohome aanvullende informatie met betrekking tot het Restaurant aan Gastrohome;
 5. geeft wijzigingen in de Restaurantinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan Gastrohome, zodat:
  1. Gastrohome de gewijzigde Restaurantinformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of
  2. het Restaurant zelf bepaalde Restaurantinformatie kan wijzigen als het Restaurant daartoe door Gastrohome is geautoriseerd;
 6. geeft Gastrohome toestemming om de Restaurantinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan Gastrohome het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Restaurantinformatie;
 7. geeft Gastrohome toestemming om aanvullende diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen bij het Restaurant, waarbij Gastrohome het Restaurant van tevoren informeert over aangeboden aanvullende diensten;
 8. informeert Gastrohome onmiddellijk als enige voedselinspectie-autoriteit of enige andere autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij het Restaurant of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
 9. past de Gelijke-prijsgarantie toe. Als het Restaurant de Gelijke-prijsgarantie overtreedt, wordt het verschil tussen de prijs als vermeld op het Platform en de prijs die buiten het Platform wordt berekend:
  1. door Gastrohome aan het Restaurant gefactureerd; en
  2. door Gastrohome aan de Gast vergoed door middel van het verstrekken van een voucher.
 10. Het Restaurant past de prijzen op het Platform aan naar die op zijn eigen website en menukaart, inclusief kortingen. Gastrohome kan de prijzen op het Platform ook aanpassen naar die op de Restaurantwebsite en menukaart, inclusief kortingen;
 11. Het Restaurant gaat akkoord dat de dinerbox aangeboden via Gastrohome niet via eigen kanalen wordt verkocht indien de inhoud en gerechten exact hetzelfde is.
 12. neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op het Platform en gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van Gastrohome zonder uitdrukkelijke toestemming van Gastrohome;
 13. behandelt de werknemers en leveranciers van Gastrohome met respect en fatsoen; en accepteert de verrekening door Gastrohome van bedragen die zijn ontvangen van de Gasten en die aan het Restaurant verschuldigd zijn met eventuele bedragen die het Restaurant verschuldigd is aan Gastrohome voor de Service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt;
 14. registreert maximaal één Restaurant op het Platform per adres;
 15. registreert maximaal één Restaurant op het Platform per fysiek gescheiden (operationele) keuken; en
 16. zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van het Restaurant.

Garanties en vrijwaringen van het Restaurant

Het Restaurant:

 1. garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;
 2. garandeert dat de maaltijden, dranken en overige producten die aan de Gast worden

aangeboden en geleverd geschikt zijn voor consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke voedselwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving;

 1. garandeert dat het Gastrohome onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in de samenstelling, ingrediënten en toevoegingen die allergieën en intoleranties zouden kunnen veroorzaken;
 2. garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van het Restaurant en de Overeenkomst;
 3. garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
 4. garandeert dat de Restaurantinformatie vrijelijk door Gastrohome kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
 5. vrijwaart Gastrohome van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die Gastrohome in verband daarmee moet maken;
 6. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Restaurantinformatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
 7. vrijwaart Gastrohome voor claims van Gasten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door het Restaurant, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst komt tot stand als een Gast door middel van het plaatsen van een Bestelling via het Platform een aanbod van het Restaurant heeft geaccepteerd. Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke Overeenkomst. De Gast is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan het Restaurant uit hoofde van de Overeenkomst. Indien van toepassing is Gastrohome alleen verantwoordelijk voor de Betaaldiensten en het Platform.
 2. Gastrohome geeft Bestellingen via het Platform zo snel mogelijk door aan het Restaurant. Het Restaurant zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is via een van de Verbindingsmethoden. Gastrohome kan de beschikbare Verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.
 3. Als een Bestelling niet afgehaald kan worden of niet door het Restaurant bezorgd kan worden, stelt het Restaurant de Gast na ontvangst van een Bestelling op de hoogte en biedt het de Gast een redelijk alternatief voor de Bestelling aan.
 4. Reserveringen kunnen, door de gast, niet 24 uur voor de aanvang van de reservering geannuleerd worden, buiten dit tijdsbestek zijn annuleringen wel mogelijk en heeft de gast recht op een teruggave van de aanbetaling. Annuleringen worden via Gastrohome gedaan en doorgegeven aan het restaurant.
 5. Gastrohome is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door Gasten worden geplaatst. Het Restaurant kan elke Bestelling bij de Gast controleren door telefonisch contact met de Gast op te nemen op het bij de Bestelling van de Gast vermelde telefoonnummer.
 6. Het Restaurant stelt de Bestelling ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de Gast in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van het Restaurant.
 7. Het Restaurant kan bepalen dat in plaats van een papieren tas een plastic tas nodig is voor het veilig en hygiënisch verpakken van de Bestelling. Voor het gebruik van deze plastic tas mogen geen aanvullende kosten aan de Gast in rekening gebracht worden, tenzij toepasselijke wet- of regelgeving anders bepaalt. Plastic tassen mogen alleen gebruikt worden als dat strikt noodzakelijk is.
 8. Het Restaurant gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.
 9. Als een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is bevat, is het Restaurant verplicht de Gast te vragen zich te identificeren bij bezorging of afhalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Als de Gast zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal het Restaurant weigeren de betrokken producten aan de Gast te leveren.
 10. Als het Restaurant de Bestelling door een derde bij de Gast laat bezorgen, is het Restaurant verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. Het Restaurant vrijwaart Gastrohome voor claims van derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan.
 11. Het Restaurant kan de Bestelling annuleren als:
  1. de Gast een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact- of adresgegevens;
  2. het aanbod niet langer beschikbaar is en de Gast het door het Restaurant aangeboden alternatief voor de Bestelling niet accepteert; of
  3. er sprake is van overmacht bij het Restaurant.
 12. Gastrohome kan de Bestelling annuleren als de Bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.
 13. Als een Bestelling op grond van artikel 29 wordt geannuleerd, stelt het Restaurant Gastrohome hiervan binnen twee (2) dagen op de hoogte. Met annuleringen na deze periode wordt geen rekening gehouden.
 14. Gastrohome is niet aansprakelijk voor annuleringen door Gasten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit

Vergoeding voor de Service

 1. Gastrohome werkt op basis van een commissiemodel, wat betekent dat het restaurant een vast percentage over de reserveringen betaalt. Deze commissie wordt betaald over bevestigde reserveringen nadat de gast geboekt en betaald heeft. Er wordt tevens commissie geheven over alle betalingen van de gast tijdens de streamingtijden via Gastrohome.
 2. Daarnaast betaalt het restaurant de volgende vergoedingen aan Gastrohome (in alle gevallen zoals vooraf afgesproken):
  1. een maandelijkse vergoeding;
  2. eventuele administratiekosten voor elke Overeenkomst (ook na annulering door het Restaurant);
  3. eventuele streamingskosten;
  4. eventuele incassokosten;
  5. eventuele vertragingsrente over facturen die niet tijdig betaald worden; en
  6. eventuele administratieve kosten en andere kosten voor het gebruik van de Service en aanvullende diensten die Gastrohome het Restaurant levert.
 3. Gastrohome kan de Vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan het Restaurant voor aanvullende diensten. Als Gastrohome eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt Gastrohome het Restaurant van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een Vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich meebrengen.
 4. Gastrohome heeft het recht de provisie voor iedere Overeenkomst te verhogen met 5 extra procentpunten als het Restaurant in strijd blijft handelen met deze Voorwaarden nadat het door Gastrohome op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop. De provisieverhoging wordt in rekening gebracht gedurende één maand of zo lang als de inbreuk voortduurt.
 5. Het Restaurant doet afstand van enig recht op verrekening.
 6. Gastrohome heeft het recht, echter zonder hiertoe verplicht te zijn, de bedragen die zijn ontvangen van de Gasten en die aan het Restaurant verschuldigd zijn te verrekenen met eventuele bedragen die het Restaurant verschuldigd is aan Gastrohome voor de service en voor de Betaaldiensten, op voorwaarde dat alle bedragen de vervaldatum hebben bereikt. De Partijen komen overeen, dat de bedragen die zijn ontvangen van de Gasten onmiddellijk voor overdracht van Gastrohome naar het Restaurant in aanmerking komen. Verrekening kan naar keuze van Gastrohome wekelijks/maandelijks plaatsvinden.

Beoordelingen en ranking van de Restaurants

 1. Gastrohome biedt Gasten de mogelijkheid de uitvoering van Overeenkomsten door het Restaurant te beoordelen en te waarderen.
 2. Gastrohome kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan te verwijderen. Gastrohome stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de beoordelingen door Gasten niet af met het Restaurant.
 3. Gastrohome is niet aansprakelijk ten opzichte van het Restaurant voor de inhoud van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van Gastrohome, maar die van de Gasten.
 4. Restaurants mogen geen beoordelingen over hun eigen Restaurant op het Platform plaatsen.
 5. Gastrohome bepaalt de Ranking van het Restaurant op het Platform. Gastrohome garandeert geen beschikbaarheid of aanbod van (vaste) posities in de ranglijst.

Looptijd en beëindiging van de Service

 1. Gastrohome verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van het Restaurant door Gastrohome.
 2. De Partijen kunnen de Service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Het Restaurant kan de Service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Gastrohome is voldaan. Als het Restaurant een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt Gastrohome de datum waarna Bestellingen bij het Restaurant niet langer worden geaccepteerd. Het Restaurant komt de Overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen en reserveringen van het Restaurant ten opzichte van Gastrohome is voldaan.
 3. Gastrohome controleert de Sanctielijsten op alle Restaurants en hun eigenaren en voert een due- diligenceonderzoek uit. Als een Restaurant en/of zijn eigenaar voorkomt op een van deze lijsten of Gastrohome op basis van het due-diligenceonderzoek van de gast tot de conclusie komt dat de diensten niet kunnen worden verleend, bevriest Gastrohome direct alle betalingen en Services aan het Restaurant.
 4. Gastrohome kan de Service opschorten en betalingen aan de Restaurants bevriezen als het Restaurant een bepaling in deze Voorwaarden schendt, in strijd met de goede naam en reputatie van het Platform en/of Gastrohome handelt, het due-diligenceonderzoek van de gast niet kan worden afgerond of leidt tot de conclusie dat het Restaurant of zijn eigenaren voorkomen op een of meer Sanctielijsten.
 5. Gastrohome kan de Service onmiddellijk beëindigen als het Restaurant:
  1. de bepalingen van de Voorwaarden schendt;
  2. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten;
  3. (herhaaldelijk)negatieve beoordelingen van Gasten krijgt; of
  4. (herhaaldelijk) beoordeling van het eigen Restaurant op het Platform plaatst.

Klachtenprocedure

 1. Het Restaurant is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Gasten over de nakoming van Overeenkomsten.

Privacy van gasten

 1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van gasten doorgegeven aan Restaurants.
 2. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.
 3. Het Restaurant is bekend met het privacybeleid van Gastrohome en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacyverklaring staat op het Platform.
 4. Het Restaurant verstrekt geen persoonsgegevens van Gasten aan derden en communiceert niet met Gasten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten
 5. Het Restaurant informeert Gastrohome onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Gasten en houdt Gastrohome op de hoogte met betrekking tot zo’n datalek.
 6. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij; of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

Overige bepalingen

 1. Gastrohome kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het Platform.
 2. Als het Restaurant de Betaaldiensten gebruikt, gelden de Algemene Voorwaarden voor de Betaaldiensten naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Betaaldiensten beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden.
 3. Als het Restaurant de bezorgservice van Gastrohome gebruikt, gelden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden en eventuele verwijzingen in deze Voorwaarden naar de bezorging door het Restaurant zijn niet van toepassing.
 4. Op de rechtsverhouding tussen Gastrohome en het Restaurant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht.
 5. Het Restaurant kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten niet verpanden of overdragen aan Gastrohome tenzij Gastrohome vooraf schriftelijk instemt met zo’n overdracht. Gastrohome kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service en de Betaaldiensten aan derden verpanden of overdragen.
 6. Het Restaurant behandelt alle informatie met betrekking tot de Service, de Betaaldiensten en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.
 7. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet- afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Bezorgservice

Deze Voorwaarden voor de Bezorgservice zijn van toepassing op de relatie tussen Gastrohome en een Restaurant dat van de Bezorgservice gebruik maakt.

Definities

Gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden Restaurants. Bezorging: de bezorging van een Bestelling van een Restaurant aan een Gast door Gastrohome.

Bezorgafstand: afstand tussen het Restaurant en de Gast, bepaald door Gastrohome op basis van actieradius en polygoon.

Bezorgservice: De bezorgservice uitgevoerd door Gastrohome aan Restaurants voor de logistieke diensten en bezorging van Bestellingen.

Chauffeur – persoon die de Bezorging uitvoert. Algemene Voorwaarden Restaurants: de meest recente versie van de algemene voorwaarden voor Restaurants.

Orderbevestiging: bevestiging van de acceptatie van de Bestelling door het Restaurant aan Gastrohome, met inbegrip van, indien van toepassing, bericht over de Bereidingstijd.

Bereidingstijd: of de zelfgekozen bereidingstijd door het Restaurant of de kortere en vaste bereidingstijd die eerder is overeengekomen tussen de partijen, waarna de Bestelling gereed zal zijn voor de Bezorging.

Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice: deze voorwaarden met betrekking tot de Bezorgservices van Gastrohome, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Toepasselijkheid

 1. Om de Bezorgservice te gebruiken moet een Restaurant zich registreren bij Gastrohome door het indienen van een ingevuld registratieformulier bij Gastrohome. Gastrohome kan naar eigen goeddunken de deelname van een Restaurant aan het Bezorgservice weigeren. Een overeenkomst over de Bezorgservice wordt pas van kracht na bevestiging van de registratie door Gastrohome.
 2. Als het Restaurant verschillende vestigingen heeft, dient elke vestiging zich apart aan te melden.
 3. Het Restaurant gaat ermee akkoord, dat deze Voorwaarden voor de Bezorgservice van toepassing zijn op de levering van de Bezorgdiensten.
 4. De Algemene Voorwaarden Restaurants blijven van toepassing op de relatie tussen Gastrohome en het Restaurant. In dit opzicht moet elke referentie aan de “Dienst” in de Algemene Voorwaarden Restaurants worden geacht de “Bezorgservice” te omvatten. Indien de Algemene Voorwaarden Restaurants afwijken van deze Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice, zullen de laatste prevaleren.
 5. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van het Restaurant, wordt nadrukkelijk verworpen.

De Bezorgservice

 1. De Bezorging wordt uitgevoerd door Chauffeurs die in dienst zijn bij of ingehuurd zijn door Gastrohome of een zakelijke partner van Gastrohome.
 2. Gastrohome stelt de servicetijden vast gedurende welke de Bezorgservice wordt aangeboden. De servicetijden kunnen verschillen per Restaurant en per gebied.
 3. Gastrohome bepaalt de maximale Bezorgafstand. Gastrohome behoudt zich het recht voor de Bezorgafstand te wijzigen.
 4. Gastrohome kan de Bezorgservices opschorten in geval van overmacht, waaronder weerfenomenen (bv: bliksem, ijs, overstroming, hevige sneeuwval), verkeer gerelateerde voorvallen (bv: volledige afsluitingen, marathon, grote verkeersopstoppingen) en capaciteitsproblemen.

Betaling

 1. Het Restaurant betaalt de overeengekomen commissie voor de Bezorgservice en andere diensten die door Gastrohome geleverd worden. De bepalingen met betrekking tot de ‘Betaling van de Dienst’ in de Algemene Voorwaarden Restaurants zijn van toepassing.
 2. Gastrohome kan bij de Gast (variabele) bezorgkosten in rekening brengen.

Bereiding van de Bestelling en de Bezorging

 1. De gast plaatst een Bestelling via het Platform. Gastrohome stuurt de Bestelling door naar het Restaurant via de afgesproken informatietechnologie. Een latere aanpassing van de Bereidingstijd door het Restaurant is niet toegestaan.
 2. Gastrohome heeft het recht af te zien van de Bezorging binnen een redelijke periode volgend op de ontvangst van de Orderbevestiging, indien de Bezorging niet op tijd kan worden uitgevoerd wegens capaciteitsproblemen. Restaurants krijgen van geval tot geval de redelijke kosten vergoed.
 3. De Bestelling moet binnen de Bereidingstijd door het Restaurant bereid zijn, correct en veilig verpakt zijn en compleet samengesteld zijn zodat deze kan worden opgehaald door een Chauffeur.
 4. De Bestelling wordt na het ophalen bij het Restaurant door de Chauffeur bij de Gast bezorgd.
 5. Indien een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is, kan Gastrohome bezorg service de Gast vragen zich te identificeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet op bezorging. Indien de Gast zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Bestelling of de relevante artikelen in de Bestelling niet aan de Gast worden geleverd.

Vertraging en het uitblijven van Bezorging

 1. Indien en voor zover een Bestelling niet kan worden bezorgd of aanzienlijk vertraagd is vanwege een reden die het Restaurant verweten kan worden, heeft Gastrohome het recht te worden gecompenseerd door het Restaurant voor alle redelijke kosten die door Gastrohome zijn gemaakt.
 2. Indien en voor zover een Bestelling is doorgestuurd naar het Restaurant en vervolgens niet kan worden bezorgd of aanzienlijk vertraagd is vanwege een reden die Gastrohome verweten kan worden, zal Gastrohome het Restaurant redelijk compenseren voor de gemaakte kosten.
 3. Het Restaurant dient wachttijden voor Chauffeurs in het Restaurant actief te voorkomen. Gastrohome mag kosten voor de vertraging door wachttijden langer dan 10 minuten doorberekenen aan een Restaurant.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Gastrohome wordt beperkt zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Restaurants.

Looptijd en beëindiging van de Service

 1. Gastrohome garandeert de Bezorgservice voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen zonder reden de Bezorgservice beëindigen of opschorten 1 maand na een schriftelijke kennisgeving, in overeenstemming met de beëindigingsbepalingen van de Algemene Voorwaarden Restaurants.

Overig

 1. Gastrohome kan eenzijdig deze Voorwaarden voor de Bezorgservice wijzigen en zal een kennisgeving en de gewijzigde voorwaarden op het Restaurant Portal publiceren.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Gastrohome en het Restaurant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht.
 3. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.
 4. Indien deze Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice in verschillende talen is geschreven hebben alle versies dezelfde geldigheid hebben. Als er sprake is van een conflict of inconsistentie tussen de versies, is de Engelse versie de geldende en leidende versie.